Shçek nedir?

Shçek; Başbakalık bünyesinde faaliyet gösteren ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu anlamına gelen devlet kurumunu ifade etmek için kullanılan bir kısaltmadır.

Shçek genel müdürü "İsmail Barış" tır. Shçek bir sosyal yardım kurumudur. Shçek 1980 yılında dernek statüsünden çıkarak "kamu kurumu" haline gelmiştir.

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. Shçek'in amacı, kapsamı, yaralanacak olan kişiler, görevleri 3413 sayılı Shçek kanunu ile belirlenir.

Shçek ne zaman kurulmuştur?

İlk olarak 1921 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti adıyla kurulmuştur.

Shçek merkezi nerededir?

Shçek merkezi Ankara'nın Ulus semtindedir.

Shçek'in amacı nedir?

Shçek'in amacı; Türkiye'de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sunmaktadır.

Muhtaç çocuğun muhtaçlığının belirlenmesinde göz önünde bulundurulan öncelik sırası esasları

1. Ailesinin olmaması,

2. Evli veya çocuklu olması,

3.  Diğer adaylara göre yaşlı olması,

4.  Herhangi bir işte çalışmıyor olması,

5. Halen bir sosyal hizmet kuruluşunda kalıyor olması.

Shçek'in görevleri

1. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları,sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek,çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda ilgili bakanlık,kurum ve kuruluşlar arasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adına Koordinasyon ve işbirliği sağlamak.

2. Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, Danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek.

3. Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki isçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak amacıyla imkanları ölçüsünde gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek.

4. Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak.

5. Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımın sağlamak ve organize etmek, toplumun örf, adet, inançlarına göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak,bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek

6. Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

7. Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere açılış iznine, her türlü standartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak.

8. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

9. Hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğitmek, yetiştirmek, çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve ilgili alanlarda görevlendirmek.

10.Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet alanlarında, Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, bunun için uygun gördüğü sosyal hizmet kuruluşlarını genel esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek.

11. Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak,eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

12. Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek.

Shçek'e bağlı kuruluşlar

1. İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri

2. İlçe Sosyal Hizmet Müdürlükleri

3. Çocuk Yuvaları

4. Yetiştirme Yurtları

5. Huzurevleri

6. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

7. Toplum Merkezleri

8. Çocuk ve Gençlik Merkezleri

9. Yaşlı Hizmet Merkezleri

10. Aile Danışma Merkezleri

Dış bağlantılar

Shçek Resmi İnternet Sayfası

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç